گفتاری تاريخی از ايل پازوکی


پازوکی نام ايل بزرگوار و نیک نهاد کرد است که در تاريخ خود پستیها و بلندیهای

بسیاری را تجربه کرده است، مردمانی بزرگوار و نیک نام که امروزه در سرزمینهای

بسیاری پراکنده شده اند. خراسان بزرگ تا ترکیه سرزمین قوم کهنی است که میخواهیم

سرگذشت آن را با هم مرور کنیم. در کتاب ارزشمند تاريخ مفصل کردستان نوشته استاد

شرفالدين در « : بدلیسی در خصوص قوم پازوکی اينگونه میخوانیم ذکر امراء کرد ايران

که مشهورند بگوران و آن مشتمل بر چهار شعبه اند شعبه اول در ذکر امراء سیاه منصور، شعبه

دوم در ذکر امراء چگنی، شعبه سوم در ذکر امراء زنگنه و شعبه چهارم در ذکر امراء پازوکی»


مراکز فروش کتاب قوم پازوکی در گذر زمان


Paris
Paris
Paris
Paris